Vitajte!

Vitajte na webovej stránke kandidáta na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu ZA ĽUDÍ v parlamentných voľbách 2020. Transparentné a odborné konanie považujem za základ kvalitnej verejnej služby, preto sa na tejto stránke dozviete nielen viac o mojej osobe, ale najmä o hodnotách, ktoré vyznávam a prioritách, ktoré chcem presadzovať, aby sme sa mali na Slovensku lepšie.

Niečo o mne

Narodil som sa 18. októbra 1985 v Košiciach. Navštevoval som Základnú školu na Považskej ulici. Strednú školu som absolvoval na Gymnáziu na Poštovej ulici, kde som maturoval v roku 2005. V štúdiách som ďalej pokračoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som v roku 2010 získal titul magister a o rok neskôr titul doktor práv. V roku 2014 som ukončil doktorandské štúdium na katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a bol mi udelený titul philosophiae doctor. V roku 2015 som ukončil externé inžinierske štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2017 som členom Slovenskej komory daňových poradcov a poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Od roku 2018 som poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ. Od ukončenia štúdií pracujem v súkromnej sfére, kde sa venujem právu a daniam. Medzi moje záľuby patrí literatúra, film a šport.


Prečo kandidujem

Od mladosti sa zaujímam o fungovanie vecí verejných, či už na lokálnej alebo národnej úrovni. Nie je mi ľahostajná budúcnosť našej krajiny, v ktorej chcem pracovať a žiť so svojou rodinou. Som presvedčený, že Slovensko má na to, aby sa stalo prosperujúcou krajinou, ktorá bude poskytovať kvalitné verejné služby. Zároveň si uvedomujem, že tento potenciál nie je využitý, čoho dôsledkom je úpadok regiónov, hlavne na východnom Slovensku. Mojou prioritou je presadiť zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami a transparentné a odborné spravovanie verejných záležitostí. Chcem, aby Slovensko malo priaznivé a spravodlivé podnikateľské prostredie, kde budú čestní a pracovití ľudia plnohodnotne a slušne žiť. Kandidujem, lebo chcem zmeniť naše Slovensko k lepšiemu.


Za lepšie Slovensko

Ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, vzhľadom na moje profesijné zameranie, budem presadzovať riešenie priorít v oblasti verejných financií, podnikateľského prostredia, a boja proti korupcii. Chcem, aby sa zo Slovenska stala prosperujúca a inovatívna krajina, z ktorej skúsení pracovníci a mladí ľudia nebudú odchádzať do zahraničia, a ktorá bude svojim občanom poskytovať priaznivé podmienky pre plnohodnotný a kvalitný život.

Mojím cieľom je, aby rodiny žili spolu a nikto nemusel odchádzať za prácou ďaleko od domova. Chcem zabezpečiť spokojný život pre rodiny s deťmi a dôstojný život našich starých rodičov. V neposlednom rade som za to, aby sa verejné záležitosti v našom meste spravovali transparentne a odborne.

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach budem presadzovať riešenia v oblastiach transparentnosti, sociálnych služieb, školstva a verejného poriadku. Chcem, aby sa z nášho mesta stalo prosperujúce a atraktívne miesto pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. Som za šťastný život v Košiciach.


Zdravé verejné financie

Štát má povinnosť spravovať verejné prostriedky zodpovedne a tak, aby boli využité v prospech nás všetkých a rozvoja nášho Slovenska. Vláda nemá prijímať nesystémové opatrenia, ktoré zvyšujú verejný dlh a ohrozujú hospodárenie štátu v budúcnosti.

Budem presadzovať vyrovnaný štátny rozpočet a zastavenie zadlžovania budúcich generácií.

Som za zavedenie záväzných výdavkových limitov, ktoré nedovolia vláde prekročiť výšku výdavkov stanovenú v rozpočte.

Podporujem zavedenie povinnosti spracovania a zverejňovania analýz napĺňania verejného záujmu, aby každá verejná zákazka nad stanovenú sumu podliehala nezávislému posúdeniu prínosov z hľadiska nákladov.

Som za spravodlivý daňový systém, v ktorom je daňové zaťaženie rozložené s ohľadom na príjmové a majetkové pomery daňovníkov.

Budem presadzovať zavedenie daňového mixu pri financovaní samospráv, ktorým sa zabezpečí stabilita a predvídateľnosť ich daňových príjmov.

Som za rozšírenie a sprehľadnenie používania elektronických služieb na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) po vzore Estónska. Zasadím sa o urýchlené zavedenie on-line verejných služieb, ktoré budú šetriť čas občanom aj podnikateľom, a zároveň finančné prostriedky štátu.

Priaznivé podnikateľské prostredie

Štát má vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia. Odbúravať nezmyselnú byrokraciu, či nesystémové poplatky, a zabezpečiť efektívne fungovanie súdnictva. Ekonomický rast má byť postavený na rozvoji malého a stredného podnikania, ktoré dokáže vytvárať hodnoty aj v čase kríz.

Budem presadzovať jednotnú sadzbu dane z príjmov pre všetky právnických osôb vo výške 15 %, ktorou sa podporí konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Podporujem zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, ktorým sa zvýšia mzdy všetkým zamestnancom.

Som za zavedenie živnostenskej koncesie – zakúpenie ročnej koncesie na akúkoľvek voľnú živnosť bez povinnosti platenia ďalších daní a odvodov.

Podporujem zavedenie systému regionálnych daňových úľav namiesto netransparentných stimulov pre vybrané spoločnosti. Významný a časovo ohraničený daňový stimul dostanú všetci, ktorí začnú podnikať a zamestnávať aspoň päť ľudí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou (okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nad 15 %). Pôjde napríklad o oslobodenie od dane z príjmov na určité obdobie alebo možnosť dvojnásobného uplatnenia daňových nákladov na zamestnancov.

Som za výrazné zníženie administratívnej náročnosti podnikania a realizáciu projektu zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov pod jednu inštitúciu.

Som za zabezpečenie stabilného a predvídateľného legislatívneho prostredia, všetky zákony s vplyvom na podnikanie sa majú prijímať v prvom polroku bežného roka s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka.

Podporím zefektívnenie vymáhateľnosti práva v oblasti občiansko-právnych aj obchodno-právnych vzťahov, nakoľko je to základný predpoklad kvalitného života občanov a zdravého podnikateľského prostredia. Vysoká úroveň vymožiteľnosti práva je štandardom v moderných a prosperujúcich štátoch.

Som za zrušenie prebytočnej regulácie, a to na základe hĺbkového auditu platnej legislatívy. Súčasťou každého legislatívneho procesu musí byť komplexná analýza, v ktorej sa bude skúmať potrebnosť a účelnosť všeobecne záväzného právneho predpisu. Som za sprehľadnenie legislatívy a tvorbu kvalitných zákonov, bez zbytočných a častých noviel, ktoré neprispievajú k právnej istote a pôsobia demotivujúco najmä v podnikateľskom prostredí.

Boj proti korupcii

Občanom sa plnohodnotne a slušne žije len v spravodlivom štáte bez korupcie. Korupcia predražuje verejné služby, čím berie peniaze čestným ľuďom, rodinám, podnikateľom,... Odstránenie korupcie posilní dôveru ľudí v štát, preto s ňou treba neustále bojovať. Spravodlivosť musí platiť pre každého rovnako.

Som za nový zákon o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku, ktorý zavedie stopercentné zdanenie nelegálnych príjmov a majetku.

Som za zavedenie a dôsledné uplatňovanie hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov za preukázané škody spôsobené na majetku štátu a pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Som za vykonanie auditu verejnej správy s cieľom zoštíhlenia a zefektívnenia štátu, ktorého prvoradou úlohou je služba občanovi. Znížením byrokracie vo verejnej správe sa nielen ušetria prostriedky nás všetkých, ale i skvalitní a urýchli poskytovanie verejných služieb občanom i podnikateľom a eliminuje korupčné správanie.

Budem presadzovať transparentnú a kvalitnú verejnú správu, ktorá bude založená na profesionálnej verejnej službe s prísnymi výberovými konaniami, aby v štátnej správe pracovali iba odborne zdatní a neúplatní zamestnanci. Súčasťou transparentnej verejnej služby by mali byť majetkové priznania všetkých volených zástupcov ľudí, ako aj vyšších riadiacich pracovníkov, najmä v rizikových funkciách (napr. zamestnanci finančnej správy, zamestnanci, ktorí sú zodpovední za verejné obstarávania, ...), pričom by mali byť verejné.

Budem presadzovať elimináciu korupcie v nákupoch štátu a zastavenie plytvania s verejnými financiami, keďže z rozpočtu odčerpáva peniaze okrem korupcie aj nehospodárne nakladanie s verejným majetkom, neefektívne verejné obstarávanie a plytvanie v oblastiach ako sú zdravotníctvo a čerpanie eurofondov.

Mapa dobrých riešení

Podporujem a presadzujem program strany ZA ĽUDÍ – Mapa dobrých riešení, ktorý obsahuje zodpovedné návrhy v 18 oblastiach pre lepší život na Slovensku. Od užitočných riešení v oblasti sociálnej politiky, vzdelávania, zdravotníctva, boja proti korupcii, až po opatrenia v rámci zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami, rozvoja podnikateľského prostredia a posilnenia regiónov. Slovensko má potenciál stať sa prosperujúcou krajinou, z ktorej nebudú odborníci a mladí ľudia odchádzať do zahraničia a v ktorej sa budú verejné záležitosti spravovať transparentne, čestne a odborne. Nepremrhajme šancu, aby sa zo Slovenska stalo lepšie miesto pre kvalitný život jeho občanov.

Viac informácií o programe strany ZA ĽUDÍ - Mapa dobrých riešení: za-ludi.sk

Napíšte mi!

Ak máte otázku, pokojne mi napíšte a rád Vám odpoviem. Budem vďačný aj za Vaše rady, návrhy, či pripomienky, ktoré prispejú k lepšiemu Slovensku pre všetkých.