Za zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami.

Som rodený Košičan. Od mladosti sa zaujímam o fungovanie vecí verejných a nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta. Poznám jeho silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby sa Košice stali prosperujúcim mestom, ktoré bude poskytovať kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jeho obyvateľov. Aby sa nám v Košiciach žilo lepšie, musia sa verejné záležitosti spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote.

Peter Huba
Transparentné a odborné konanie považujem za základ kvalitnej verejnej služby.

Za lepší život v Košiciach

Našou povinnosťou je vytvárať podmienky pre šťastný a plnohodnotný život. Za taký považujem život v pevných rodinných vzťahoch, kde deti žijú v blízkosti svojich rodičov a starí rodičia v blízkosti svojich vnúčat. Na to potrebujeme inovatívne podnikateľské prostredie s dobre platenými pracovnými miestami, kvalitné a funkčné sociálne služby, školstvo a v neposlednom rade  infraštruktúru. Mojím cieľom je, aby rodiny žili spolu a nikto nemusel odchádzať za prácou ďaleko od domova. Chcem zabezpečiť spokojný a dôstojný život pre všetkých. 

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti, rozvoja školstva, športu a sociálnych služieb. Chcem, aby sa z nášho mesta stalo prosperujúce a atraktívne miesto pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. Som za šťastný život v Košiciach.

Niečo o mne

1985 - 2005

Od narodenia žijem na Terase, kde som aj navštevoval Základnú školu na Považskej ulici.

Strednú školu som absolvoval na Gymnáziu na Poštovej ulici, kde som maturoval v roku 2005.

2005 - 2017

V štúdiách som ďalej pokračoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som v roku 2010 získal titul magister a o rok neskôr titul doktor práv.

V roku 2014 som ukončil doktorandské štúdium na Katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, kde mi udelili titul philosophiae doctor.

V roku 2015 som ukončil externé štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a od roku 2017 som členom Slovenskej komory daňových poradcov.

2017 - súčasnosť

Od ukončenia štúdií pracujem v súkromnej sfére, kde sa venujem právu a daniam. V roku 2017 som bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V roku 2018 ma zvolili za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ. Od roku 2020 zastávam funkciu zástupcu starostu mestskej časti Košice-Západ.

Aktivity

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
6 days ago
Peter Huba

POSLEDNÉ MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022 ✍️

👉 v utorok 20.09. sa konalo posledné zasadnutie MsZ mestskej časti Košice-Západ vo volebnom období 2018-2022. Za štyri roky sme zasadali 24-krát a okrem toho som sa zúčastnil desiatok rokovaní miestnej rady, komisií a pracovných stretnutí, na ktorých som presadzoval riešenia v prospech rozvoja našej mestskej časti.

💪 Za najdôležitejšie ale považujem otvorenú komunikáciu s obyvateľmi a spoločné nachádzanie riešení problémov, ktoré trápia nás všetkých na Terase. Rád by som poďakoval za každý podnet, radu, stretnutie, podanú ruku, či rozhovor o našej Terase, pretože spolu ju môžeme urobiť lepším miestom pre život nás všetkých. 🙏

🤝 Som veľmi rád, že spolu s kolegami poslancami Peto Berinšter , František Hrubý, Igor Jutka , Dominik Karaffa poslanec mesta Košice , Patrik Kohut , Peto Liba , Zdenko Lipták Terasa - poslanec a protikorupčný aktivista, Slavomír Pavelčák , Ladislav Rovinský - poslanec , Štefan Rychnavský, Jan Varga , Adrián Weiszer a vedením mestskej časti na čele so starostom Marcel Vrchota - Košice Západ sme schválili a realizovali mnohé aktivity a rozvojové projekty, vďaka ktorým sme zlepšili kvalitu života v našej mestskej časti, aj keď nie všetko vyšlo tak, ako sme plánovali:

✅ ako prvá košická mestská časť sme zaviedli participatívny rozpočet, v ktorom obyvatelia navrhujú a hlasujú za najpotrebnejšie projekty, ktoré sa týkajú rozvoja našej Terasy, pričom doteraz sme realizovali 9 veľkých a 12 malých projektov spolu za vyše 110 tis. €,

✅ opravili sme vyše 8 600 m2 chodníkov a 26 schodísk po celej Terase aj parter na Brigádnickej ulici,

✅ vybudovali sme nové chodníky na Husárskej a Žarnovickej ulici, priechod pre chodcov na Ružovej ulici a vykonali terénne úpravy na Robotníckej ulici,

✅ vybudovali sme 20 nových parkovacích miest na Šafárikovej triede a v najbližších mesiacoch dôjde k výstavbe nových miest na Slobody a Sokolovskej ulici,

✅ postavili sme nové detské ihriská na Bratislavskej a Bernolákovej-Idanskej ulici, inkluzívne ihrisko na Markušovej ulici a prebehla výmena či doplnenie hracích prvkov na Laboreckej, Lesníckej, Lučeneckej, Mikovíniho, Petzvalovej, Ružovej, Moldavskej a Humenskej ulici,

✅ zriadili sme nový fitpark na Toryskej ulici, doplnili cvičebné prvky na Troch hôrkach a zrekonštruovali multifunkčné ihriská a športoviská na Šafárikovej, Kežmarskej, Považskej a Pražskej ulici,

✅ zrekonštruovali sme Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici v sume 175 tis. €, ktorou sa zvýšil komfort a kapacita na 12 lôžok,

✅ osadili sme 100 nových lavičiek v antisleep formáte po celej Terase,

✅ zriadili sme nový kynologický park na Petzvalovej ulici, zmodernizovali venčoviská na Narcisovej, Idanskej a Toryskej ulici a osadili 20 košov na psie exkrementy,

✅ na zvýšenie čistoty a poriadku sme obstarali komunálne vozidlo – valník a nové uzamykateľné kontajneroviská na Triede SNP 34 a Humenskej 41 v sume 35 tis. €, ku ktorým do konca roka pribudnú ďalšie tri na Idanskej 37, Kežmarskej 44 a Muškátovej 16, zároveň sme tohto roku spustili pilotný projekt elektronického uzamykania kontajnerových stojísk formou nekopírovateľných čipových kľúčov na Lesníckej a Matuškovej ulici,

✅ v lokalite GROT sme vybudovali vyše 1 200 m2 ciest na Žarnovickej, Breznianskej, Prievidzskej a Púchovskej ulici,

✅ z externých zdrojov realizujeme projekt poskytovania terénnej domácej opatrovateľskej služby mestskou časťou v období 01.12.2021-31.10.2023 – dotácia MPSVR SR v sume 125 tis. € a úspešne sme zrealizovali projekty „Krása striebra v zrkadle dejín“ a „Maciky 2021“ – dotácie MK SR v sume 12 tis. €,

✅ poskytnutou dotáciou z rozpočtu mestskej časti v sume 31 tis. € pre SMsZ sme obnovili park Toryská,

✅ poskytli sme 46 príspevkov na predzáhradky pred obytnými blokmi spolu v sume 11 550 € a dotáciami sme podporili 48 rôznych projektov spolu v sume 13 490 €,

✅ schválili sme modernizáciu vykurovacieho systému v Átrium klube v sume 45 tis. € za účelom energetických úspor, ktorá prebehne do konca roka,

✅ obstarali sme projektové dokumentácie a získali stavebné povolenia k revitalizácii Katkinho parku a parku Narcisová a rekonštrukcie fontány na Luníku I, ktoré plánujeme realizovať z eurofondov.

Ďakujem kolegom poslancom, vedeniu mestskej časti a zamestnancom úradu za štyri roky poctivej a konštruktívnej spolupráce v prospech obyvateľov našej mestskej časti. 👨‍👩‍👧‍👦✌️👍
... See MoreSee Less

POSLEDNÉ MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022 ✍️

👉 v utorok 20.09. sa konalo posledné zasadnutie MsZ mestskej časti Košice-Západ vo volebnom období 2018-2022. Za štyri roky sme zasadali 24-krát a okrem toho som sa zúčastnil desiatok rokovaní miestnej rady, komisií a pracovných stretnutí, na ktorých som presadzoval  riešenia v prospech rozvoja našej mestskej časti. 

💪 Za najdôležitejšie ale považujem otvorenú komunikáciu s obyvateľmi a spoločné nachádzanie riešení problémov, ktoré trápia nás všetkých na Terase. Rád by som poďakoval za každý podnet, radu, stretnutie, podanú ruku, či rozhovor o našej Terase, pretože spolu ju môžeme urobiť lepším miestom pre život nás všetkých. 🙏

🤝 Som veľmi rád, že spolu s kolegami poslancami Peto Berinšter , František Hrubý, Igor Jutka , Dominik Karaffa poslanec mesta Košice , Patrik Kohut , Peto Liba , Zdenko Lipták Terasa - poslanec a protikorupčný aktivista, Slavomír Pavelčák , Ladislav Rovinský - poslanec , Štefan Rychnavský, Jan Varga , Adrián Weiszer a vedením mestskej časti na čele so starostom Marcel Vrchota - Košice Západ sme schválili a realizovali mnohé aktivity a rozvojové projekty, vďaka ktorým sme zlepšili kvalitu života v našej mestskej časti, aj keď nie všetko vyšlo tak, ako sme plánovali:

✅ ako prvá košická mestská časť sme zaviedli participatívny rozpočet, v ktorom obyvatelia navrhujú a hlasujú za najpotrebnejšie projekty, ktoré sa týkajú rozvoja našej Terasy, pričom doteraz sme realizovali 9 veľkých a 12 malých projektov spolu za vyše 110 tis. €, 

✅ opravili sme vyše 8 600 m2 chodníkov a 26 schodísk po celej Terase aj parter na Brigádnickej ulici, 

✅ vybudovali sme nové chodníky na Husárskej a Žarnovickej ulici, priechod pre chodcov na Ružovej ulici a vykonali terénne úpravy na Robotníckej ulici,

✅ vybudovali sme 20 nových parkovacích miest na Šafárikovej triede a v najbližších mesiacoch dôjde k výstavbe nových miest na Slobody a Sokolovskej ulici,

✅ postavili sme nové detské ihriská na Bratislavskej a Bernolákovej-Idanskej ulici, inkluzívne ihrisko na Markušovej ulici a prebehla výmena či doplnenie hracích prvkov na Laboreckej, Lesníckej, Lučeneckej, Mikovíniho, Petzvalovej, Ružovej, Moldavskej a Humenskej ulici,

✅ zriadili sme nový fitpark na Toryskej ulici, doplnili cvičebné prvky na Troch hôrkach a zrekonštruovali multifunkčné ihriská a športoviská na Šafárikovej, Kežmarskej, Považskej a Pražskej ulici,

✅ zrekonštruovali sme Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici v sume 175 tis. €, ktorou sa zvýšil komfort a kapacita na 12 lôžok,

✅ osadili sme 100 nových lavičiek v antisleep formáte po celej Terase, 

✅ zriadili sme nový kynologický park na Petzvalovej ulici, zmodernizovali venčoviská na Narcisovej, Idanskej a Toryskej ulici a osadili 20 košov na psie exkrementy,

✅ na zvýšenie čistoty a poriadku sme obstarali komunálne vozidlo – valník a nové uzamykateľné kontajneroviská na Triede SNP 34 a Humenskej 41 v sume 35 tis. €, ku ktorým do konca roka pribudnú ďalšie tri na Idanskej 37, Kežmarskej 44 a Muškátovej 16, zároveň sme tohto roku spustili pilotný projekt elektronického uzamykania kontajnerových stojísk formou nekopírovateľných čipových kľúčov na Lesníckej a Matuškovej ulici,

✅ v lokalite GROT sme vybudovali vyše 1 200 m2 ciest na Žarnovickej, Breznianskej, Prievidzskej a Púchovskej ulici,

✅ z externých zdrojov realizujeme projekt poskytovania terénnej domácej opatrovateľskej služby mestskou časťou v období 01.12.2021-31.10.2023 – dotácia MPSVR SR v sume 125 tis. € a úspešne sme zrealizovali projekty „Krása striebra v zrkadle dejín“ a „Maciky 2021“ – dotácie MK SR v sume 12 tis. €,

✅ poskytnutou dotáciou z rozpočtu mestskej časti v sume 31 tis. € pre SMsZ sme obnovili park Toryská,

✅ poskytli sme 46 príspevkov na predzáhradky pred obytnými blokmi spolu v sume 11 550 € a dotáciami sme podporili 48 rôznych projektov spolu v sume 13 490 €, 

✅ schválili sme modernizáciu vykurovacieho systému v Átrium klube v sume 45 tis. € za účelom energetických úspor, ktorá prebehne do konca roka,

✅ obstarali sme projektové dokumentácie a získali stavebné povolenia k revitalizácii Katkinho parku a parku Narcisová a rekonštrukcie fontány na Luníku I, ktoré plánujeme realizovať z eurofondov.

Ďakujem kolegom poslancom, vedeniu mestskej časti a zamestnancom úradu za štyri roky poctivej a konštruktívnej spolupráce v prospech obyvateľov našej mestskej časti. 👨‍👩‍👧‍👦✌️👍Image attachmentImage attachment
2 weeks ago
Peter Huba

NAŠE KOŠICE BOLI VŽDY MESTOM UMENIA A KULTÚRY A 60 VÝROČIE TERASY SME SI PRIPOMENULI AJ TOUTO PEKNOU CESTOU 🙂🏢🖼️👍

Cez víkend som mal česť zúčastniť sa záverečnej výstavy diel, ktoré vytvorili umelci v rámci XVI. ročníka Košického medzinárodného plenéra výtvarníkov. Vernisáž otvorila kurátorka a zakladateľka plenéra Ing. arch. Eva Lorenzová z výtvarného spolku K-art. Tvorba výtvarníkov bola venovaná 60. výročiu vzniku našej mestskej časti a návštevníci mohli vidieť nádherné diela, ktoré zachytávajú krásy našej Terasy. Ďakujem veľmi pekne pani Lorenzovej a všetkým výtvarníkom za krásny umelecký zážitok a teším sa na ďalší ročník.👏

Zároveň by som chcel všetkých Košičanov pozvať na jubilejnú výstavu obrazov výtvarníčky Ivety Filipczykovej, ktorá sa koná v kultúrno-spoločenskom centre Átrium Klub Teras v Zuzkinom parku do 26. októbra 2022. 👪🙂
... See MoreSee Less

3 weeks ago
Peter Huba

XXXI. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KOŠICIACH

👉 vo štvrtok a piatok sa konalo posledné riadne zasadnutie MZ v tomto volebnom období, na ktorom sme prerokovali viacero dôležitých návrhov z pohľadu života v našom meste a aj rozvoja našej mestskej časti Košice-Západ. Som veľmi rád, že sa nám podarilo schváliť:

✅ Dostavbu Košickej futbalovej arény, ktorou sa dokončia tribúny za bránkami a po rohoch tak, aby tvorili jeden celok, čím sa kapacita štadióna zvýši na 12 658 divákov. ⚽️ Bude tak spĺňať podmienky UEFA IV. kategórie a futbaloví fanúšikovia sa budú môcť tešiť na medzinárodné pohárové stretnutia alebo kvalifikačné zápasy našej reprezentácie. 👍 Predpoklad celkových nákladov na túto dostavbu je vo výške 6,6 mil. eur, z toho 4,0 mil. eur je finančný príspevok vlády SR a 2,6 mil. eur je úver s dobou splatnosti 31.12.2033. 🏟

✅ Žiadosť o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice“ vo výške 1,2 mil. eur, predpoklad celkových nákladov je vo výške 2,8 mil. eur. Nová telocvičňa bude spĺňať štandardy pre kolektívne športy ako je florbal, hádzaná, basketbal, či futsal a vytvorí kvalitný tréningový priestor pre žiakov aj mladých športovcov. 🤾‍♀️⛹️‍♂️

✅ Dodatok č. 7 k Tarife DPMK pre mestskú hromadnú dopravu, ktorým sa od 1.10.2022 zavedie možnosť zakúpenia cestovného lístka prostredníctvom platobnej karty, doplní sa nový typ akciového cestovného lístka určený pre podporu kultúrnych a športových podujatí v meste a zároveň sa zrušuje predaj cestovných lístkov u vodiča. 🚌

Na zasadnutí MZ sme zobrali na vedomie aj:
📌 Informáciu o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2021 – 2022), celkové vynaložené náklady predstavovali sumu 3,41 milióna eur, v ktorej sú zarátané aj odmeny vo výške takmer 145 tis. eur pre vyše 700 osôb, ktorí sa zúčastnili programu Adoptuj si chodník a počas zimy sa starali a čistili svoj zverený chodník.
📌 Výročnú správu Visit Košice za rok 2021 a Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2021.

📍 Zároveň MZ vyhlásilo dobrovoľné zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a „Primátorský punč 2022“ a ustanovilo ich podmienky.

📸Korzár/Miroslav Vacula
... See MoreSee Less

XXXI. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KOŠICIACH

👉 vo štvrtok a piatok sa konalo posledné riadne zasadnutie MZ v tomto volebnom období, na ktorom  sme prerokovali viacero dôležitých návrhov z pohľadu života v našom meste a aj rozvoja našej mestskej časti Košice-Západ. Som veľmi rád, že sa nám podarilo schváliť:

✅ Dostavbu Košickej futbalovej arény, ktorou sa dokončia tribúny za bránkami a po rohoch tak, aby tvorili jeden celok, čím sa kapacita štadióna zvýši na 12 658 divákov. ⚽️ Bude tak spĺňať podmienky UEFA IV. kategórie a futbaloví fanúšikovia sa budú môcť tešiť na medzinárodné pohárové stretnutia alebo kvalifikačné zápasy našej reprezentácie. 👍 Predpoklad celkových nákladov na túto dostavbu je vo výške 6,6 mil. eur, z toho 4,0 mil. eur je finančný príspevok vlády SR a 2,6 mil. eur je úver s dobou splatnosti 31.12.2033. 🏟

✅ Žiadosť o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice“ vo výške 1,2 mil. eur, predpoklad celkových nákladov je vo výške 2,8 mil. eur. Nová telocvičňa bude spĺňať štandardy pre kolektívne športy ako je florbal, hádzaná, basketbal, či futsal a vytvorí kvalitný tréningový priestor pre žiakov aj mladých športovcov. 🤾‍♀️⛹️‍♂️

✅ Dodatok č. 7 k Tarife DPMK pre mestskú hromadnú dopravu, ktorým sa od 1.10.2022 zavedie možnosť zakúpenia cestovného lístka prostredníctvom platobnej karty, doplní sa nový typ akciového cestovného lístka určený pre podporu kultúrnych a športových podujatí v meste a zároveň sa zrušuje predaj cestovných lístkov u vodiča. 🚌

Na zasadnutí MZ sme zobrali na vedomie aj:
📌 Informáciu o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2021 – 2022), celkové vynaložené náklady predstavovali sumu 3,41 milióna eur, v ktorej sú zarátané aj odmeny vo výške takmer 145 tis. eur pre vyše 700 osôb, ktorí sa zúčastnili programu Adoptuj si chodník a počas zimy sa starali a čistili svoj zverený chodník.
📌 Výročnú správu Visit Košice za rok 2021 a Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2021.

📍 Zároveň MZ vyhlásilo dobrovoľné zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a „Primátorský punč 2022“ a ustanovilo ich podmienky.

📸Korzár/Miroslav VaculaImage attachment
3 weeks ago
Peter Huba

STRONGMAN 2022 NA TERASE 🏋️‍♂️💯

V sobotu sa v našej mestskej časti konal ďalší ročník súťaže o najväčšieho siláka Strongman aj s medzinárodnou účasťou. Slnečné popoludnie prilákalo množstvo fanúšikov, ktorí podporili silákov zo Slovenska aj z Čiech. Zápolilo sa v 5 silových disciplínach 💪, v ktorých sme videli skoro nadľudské výkony. Víťazom sa stal najmladší z účastníkov, Slovák Benjamín Machala, 2. miesto resp. 3. miesto si vybojovali Česi Pavel Zadražil a Zdeněk Vávra. 👏

Ďakujem fitness trénerke Janka KORDIAKOVA a jej tímu za organizáciu vydareného podujatia a teším sa na ďalší ročník. 🙂👍
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Peter Huba

NOVÝ DEFIBRILÁTOR NA TERASE JE PRIPRAVENÝ ZACHRAŇOVAŤ ŽIVOTY 👨‍👩‍👧‍👦❤️

Na stene budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ na Triede SNP 39 pribudla hneď vedľa bankomatu zelená skrinka, v ktorej je umiestnený funkčný automatický defibrilátor pre verejnosť.

Prístroj, ktorý v najväčšej núdzi zachraňuje ľudské životy 💓, sme tento týždeň odovzdali verejnosti do užívania. Automatický defibrilátor sme zakúpili s kolegami poslancami a vedením úradu na čele so starostom Marcel Vrchota - Košice Záp. Ďakujem zdravotníckym záchranárom🧑‍⚕️, ktorí nám predviedli ako s defibrilátorom zaobchádzať a kedy ho je potrebné použiť. 👏
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Peter Huba

OTVORENIE NOVÉ ŠKOLSKÉHO ROKA NA ZŠ POVAŽSKÁ NA TERASE 🧒👧👩‍🏫

Dnes sa otvorili brány stoviek škôl pre tisíce školákov a študentov po celom Slovensku. Na našej Terase som veľmi rád prijal pozvanie na otvorenie nového školského roka 2022/2023 na ZŠ Považská, ako člen Rady školy. Poprial som našim školákom nielen veľa vedomostí a úspechov, ale aj veľa nových priateľstiev, či pozitívnych zážitkov. Nech si odnesú zo školy čo najviac pekných spomienok, keďže my dospeláci vieme dobre, že aj keď sme si to nemysleli ako žiaci, s odstupom času spomíname na naše školské časy ako tie najkrajšie.😊

Som veľmi rád, že školáci nielen z Terasy, ale celých Košíc, budú mať výučbu v nových priestoroch laboratórií fyziky a biológie. Projekt ich obnovy sme podporili ako poslanci nášho mesta. Veľká vďaka patrí najmä pánovi riaditeľovi školy, Ľubošovi Hvozdovičovi, ktorý svojim entuziazmom a aktivitami, robí skvelú prácu, ktorou sa naša ZŠ Považská na Terase stáva jednou z najlepších škôl v Košiciach. 🙂👏
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

DNES MÁ NAŠA ÚSTAVA - ZÁKLADNÝ ZÁKON NA KTOROM VZNIKLO SLOVENSKO - 30 ROKOV 🇸🇰

Pred 30timi rokmi v tento deň bola prijatá Ústava Slovenskej republiky, ktorá dala základ pre vznik samostatného Slovenska. Aj keď sme v tých mesiacoch mali mnohí zmiešané pocity zo vzniku Slovenska, som veľmi rád, že sa nakoniec ukázalo ako správne, že sa Slovensko osamostatnilo. Dnes máme s bratmi Čechmi lepšie vzťahy, ako kedykoľvek predtým. Verím, že Slovensko postupne získava skúsenosti a učí sa vlastnej zodpovednosti, čo je daň za to, že sme nikdy nemali samostatnosť. Som presvedčený, že Slovensko vstupom do EÚ a NATO ukázalo, že spolu s Európou píšeme náš úspešný príbeh a verím, že tomu tak bude naďalej. 👍🙂🇸🇰
... See MoreSee Less

DNES MÁ NAŠA ÚSTAVA - ZÁKLADNÝ ZÁKON NA KTOROM VZNIKLO SLOVENSKO - 30 ROKOV 🇸🇰

Pred 30timi rokmi v tento deň bola prijatá Ústava Slovenskej republiky, ktorá dala základ pre vznik samostatného Slovenska. Aj keď sme v tých mesiacoch mali mnohí zmiešané pocity zo vzniku Slovenska, som veľmi rád, že sa nakoniec ukázalo ako správne, že sa Slovensko osamostatnilo. Dnes máme s bratmi Čechmi lepšie vzťahy, ako kedykoľvek predtým. Verím, že Slovensko postupne získava skúsenosti a učí sa vlastnej zodpovednosti, čo je daň za to, že sme nikdy nemali samostatnosť. Som presvedčený, že Slovensko vstupom do EÚ a NATO ukázalo, že spolu s Európou píšeme náš úspešný príbeh a verím, že tomu tak bude naďalej. 👍🙂🇸🇰
1 month ago
Peter Huba

XXXII. ZASTUPITEĽSTVO KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

👉 na dnešnom predposlednom zasadnutí zastupiteľstva KSK v tomto volebnom období sme rokovali o viacerých bodoch, ktoré pozitívne ovplyvnia rozvoj nášho kraja. Teší ma, že sme schválili najmä:
✅ zriadenie Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice, ktorá bude od 1.9.2022 zaradená v sieti škôl a školských zariadení, s dvoma organizačnými zložkami - stredná odborná škola pedagogická, ktorá bude vychovávať budúcich učiteľov a prvá materská škola v kraji, ktorá bude zabezpečovať predprimárne vzdelávanie, 👨‍👩‍👧‍👦
✅ založenie Dobrovoľného zboru civilnej ochrany KSK, ktorý budú tvoriť aktívne jednotky dobrovoľných hasičov, ktoré pôsobia v obciach a ktoré budú schopné operatívne pomáhať v čase mimoriadnych situácií, 🚒
✅ založenie spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o., ktorej účelom je najmä inštalácia vysokoteplotného elektrolyzéra, ktorý bude slúžiť na výrobu vodíka a ten plánujeme v kraji ďalej použiť ako palivo do prímestských autobusov, 💧
✅ II. úpravu rozpočtu KSK, ktorou sa navýšili príjmy a výdavky, ktoré budú použité najmä na financovanie rekonštrukcie ciest a mostov spolu v sume 1,475 mil. eur a rekonštrukcie škôl a školských zariadení vrátane vypracovaní projektových dokumentácií spolu v sume 1,098 mil. eur, 🚗
✅ zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 9,596 mil. eur najmä na rekonštrukciu ciest, mostov, priepustov a realizáciu cyklistických komunikácií. Súčasná úverová zadlženosť je na úrovni 35,23 %.

📌 Zároveň sme schválili návrh na vymenovanie do funkcie nového riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach pána Dominika Béreša, ktorému týmto blahoželám a želám veľa úspechov.
... See MoreSee Less

XXXII. ZASTUPITEĽSTVO KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

👉 na dnešnom predposlednom zasadnutí zastupiteľstva KSK v tomto volebnom období sme rokovali o viacerých bodoch, ktoré pozitívne ovplyvnia rozvoj nášho kraja. Teší ma, že sme schválili najmä:
✅ zriadenie Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice, ktorá bude od 1.9.2022 zaradená v sieti škôl a školských zariadení, s dvoma organizačnými zložkami - stredná odborná škola pedagogická, ktorá bude vychovávať budúcich učiteľov a prvá materská škola v kraji, ktorá bude zabezpečovať predprimárne vzdelávanie, 👨‍👩‍👧‍👦
✅ založenie Dobrovoľného zboru civilnej ochrany KSK, ktorý budú tvoriť aktívne jednotky dobrovoľných hasičov, ktoré pôsobia v obciach a ktoré budú schopné operatívne pomáhať v čase mimoriadnych situácií, 🚒
✅ založenie spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o., ktorej účelom je najmä inštalácia vysokoteplotného elektrolyzéra, ktorý bude slúžiť na výrobu vodíka a ten plánujeme v kraji ďalej použiť ako palivo do prímestských autobusov, 💧 
✅ II. úpravu rozpočtu KSK, ktorou sa navýšili príjmy a výdavky, ktoré budú použité najmä na financovanie rekonštrukcie ciest a mostov spolu v sume 1,475 mil. eur a rekonštrukcie škôl a školských zariadení vrátane vypracovaní projektových dokumentácií spolu v sume 1,098 mil. eur, 🚗
✅ zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 9,596 mil. eur najmä na rekonštrukciu ciest, mostov, priepustov a realizáciu cyklistických komunikácií. Súčasná úverová zadlženosť je na úrovni 35,23 %.

📌 Zároveň sme schválili návrh na vymenovanie do funkcie nového riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach pána Dominika Béreša, ktorému týmto blahoželám a želám veľa úspechov.Image attachment
2 months ago
Peter Huba

NOVÉ LAVIČKY SPRÍJEMNIA NÁM TERASANOM NAŠE OKOLIE👨‍👩‍👧‍👦🙂

V týchto letných týždňoch pribudli v našej mestskej časti nové antisleep lavičky, kde si počas letných dní môžu oddýchnuť a porozprávať mamičky s deťmi aj naši seniori a všetci, ktorí si chcú príjemne posedieť. 👨‍👩‍👧‍👦👍

Spolu 40 lavičiek bolo umiestňovaných najmä na základe podnetov obyvateľov, ale aj návrhov poslancov a mestskú časť táto investícia stála 17 189,65 eur. Nájdete ich pri zastávkach MHD 🚌, v blízkosti nemocnice, či škôlok a kynologických parkoch. Lavičky sme umiestnili aj po oboch stranách Triedy SNP v smere od Novej nemocnice k miestnemu úradu a na druhý rok pokračujeme s ich osadením až po Moldavskú ulicu. 🏘

Teším sa, že sa nám za štyri roky podarilo na Terase osadiť až 100 nových lavičiek a spríjemniť prostredie pre našich obyvateľov.👶👧🧒👩‍🦰👨‍🦰👵👴

Ak máte návrh, na ktoré miesta by mala mestská časť umiestniť lavičky na budúci rok, budem rád, ak mi ich napíšte do komentára alebo na email huba@kosicezapad.sk . Verím, že spoločne môžeme urobiť Terasu lepšou pre nás všetkých. 👍🙂🆗
... See MoreSee Less

NOVÉ LAVIČKY SPRÍJEMNIA NÁM TERASANOM NAŠE OKOLIE👨‍👩‍👧‍👦🙂

V týchto letných týždňoch pribudli v našej mestskej časti nové antisleep lavičky, kde si počas letných dní môžu oddýchnuť a porozprávať mamičky s deťmi aj naši seniori a všetci, ktorí  si chcú príjemne posedieť. 👨‍👩‍👧‍👦👍

Spolu 40 lavičiek bolo umiestňovaných najmä na základe podnetov obyvateľov, ale aj návrhov poslancov a mestskú časť táto investícia stála 17 189,65 eur. Nájdete ich pri zastávkach MHD 🚌, v blízkosti nemocnice, či škôlok a kynologických parkoch. Lavičky sme umiestnili aj po oboch stranách Triedy SNP v smere od Novej nemocnice k miestnemu úradu a na druhý rok pokračujeme s ich osadením až po Moldavskú ulicu. 🏘

Teším sa, že sa nám za štyri roky podarilo na Terase osadiť až 100 nových lavičiek a spríjemniť prostredie pre našich obyvateľov.👶👧🧒👩‍🦰👨‍🦰👵👴

Ak máte návrh, na ktoré miesta by mala mestská časť umiestniť lavičky na budúci rok, budem rád, ak mi ich napíšte do komentára alebo na email huba@kosicezapad.sk . Verím, že spoločne môžeme urobiť Terasu lepšou pre nás všetkých. 👍🙂🆗Image attachmentImage attachment
Načítať viac
Scroll to top