Priaznivé podnikateľské prostredie

Budem presadzovať jednotnú sadzbu dane z príjmov pre všetky právnických osôb vo výške 15 %, ktorou sa podporí konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Som za výrazné zníženie administratívnej náročnosti podnikania a realizáciu projektu zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov pod jednu inštitúciu.

Som za zavedenie živnostenskej koncesie – zakúpenie ročnej koncesie na akúkoľvek voľnú živnosť bez povinnosti platenia ďalších daní a odvodov.

Podporujem zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, ktorým sa zvýšia mzdy všetkým zamestnancom.

Podporím zefektívnenie vymáhateľnosti práva v oblasti občiansko-právnych aj obchodno-právnych vzťahov, nakoľko je to základný predpoklad kvalitného života občanov a zdravého podnikateľského prostredia. Vysoká úroveň vymožiteľnosti práva je štandardom v moderných a prosperujúcich štátoch.

Som za zabezpečenie stabilného a predvídateľného legislatívneho prostredia, všetky zákony s vplyvom na podnikanie sa majú prijímať v prvom polroku bežného roka s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka.

Podporujem zavedenie systému regionálnych daňových úľav namiesto netransparentných stimulov pre vybrané spoločnosti. Významný a časovo ohraničený daňový stimul dostanú všetci, ktorí začnú podnikať a zamestnávať aspoň päť ľudí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou (okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nad 15 %). Pôjde napríklad o oslobodenie od dane z príjmov na určité obdobie alebo možnosť dvojnásobného uplatnenia daňových nákladov na zamestnancov.

Som za zrušenie prebytočnej regulácie, a to na základe hĺbkového auditu platnej legislatívy. Súčasťou každého legislatívneho procesu musí byť komplexná analýza, v ktorej sa bude skúmať potrebnosť a účelnosť všeobecne záväzného právneho predpisu. Som za sprehľadnenie legislatívy a tvorbu kvalitných zákonov, bez zbytočných a častých noviel, ktoré neprispievajú k právnej istote a pôsobia demotivujúco najmä v podnikateľskom prostredí.

Scroll to top